SEADUSANDLUS

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

RTI 2001, 50, 284 ; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12766722

2. Ravikindlustuse seadus

RTI 2002, 62, 377 ; 2003, 20, 116

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=774703

3. Rahvatervise seadus

RTI 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187; 53, 336; 61, 375; 63, 378; 90, 521; 2003, 26, 156

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=764759

4. Võlaõigusseadus

RTI 2001, 81, 487; 2002, 53, 336

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=688447

5. Asendustäitmise ja sunniraha seadus

RTI 2001, 50, 283; 94, 580

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=921786

6. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

RTI 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 580

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=926904

7. Töölepingu seadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=951377

Tegevuslubadega seotud seadusandlus

1. Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord

SoM nr 166  31.12.2001 (RTL 2002, 8, 86; 2003, 48, 708;2004, 54, 922)

 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=750799

2. Haigla liikide nõuded

SoM nr 103    19. 08. 2004 (RTL 2004, 116,1816)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=793970

3. Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu

SoM nr 11    10.01. 2002 (RTL 2002, 14, 178; 42, 597)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=23233

4. Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 25    25.01. 2002   (RTL 2002, 25, 353; 2004, 17, 273)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=710908

5. Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 15    16. 01. 2002 (RTL 2002, 18, 235)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163409

Tervishoiutöötaja registreerimisega seotud seadusandlus

1. Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm

SoM nr 145  21. 12. 2001 (RTL 2002, 2, 22)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87014

2. Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu

SoM nr 146  21.12. 2001  (RTL 2002, 2, 23)

 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87016

3. Eriarstiabi erialade loetelu

SoM nr 110  28, 11, 2001 (RTL 2001, 130, 1880)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86726

4. Õendusabi erialade loetelu

SoM nr 58   11. 06. 2001  (RTL 2001, 75, 1016; 2007,31,559)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12819821

5. Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni  tõendavate dokumentide loetelu

SoM nr 147 21. 12. 2001 (RTL 2002, 2, 24; 115, 1663; 2003, 30, 452; 2007,31,560)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12816380

6.Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või ¦veitsis kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord*

SoM nr 42  14. 05. 2004  (RTL 2004, 61, 1029)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=751066

7. Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

SoM nr 153  21. 12. 2001  (RTL 2002, 4, 45; 115, 1663)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=753903

8. Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami sooritamise kord

SoM nr 5  04. 01. 2002     (RTL 2002, 10, 101; 85, 1337)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=882013

9. Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord

SoM  nr 6   04. 01. 2002 (RTL 2002, 10, 101; 85, 1337)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=182720

10. Vabariigi valitsuse seaduse § 67 täiendamise seadus

RTI 2001, 53, 305

http://trip.rk.ee/cgi-bin/thw?${BASE}=akt&${OOHTML}=rtd&TO=1&TA=2001&AN=305&AL=RKs

Proviisorite või farmatseutide registreerimisega seotud seadusandlus

1. Proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu

SoM nr 79 15.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 969 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=912647

2. Proviisori või farmatseudina registreerimise ja Eestis proviisori kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

SoM nr 80 15.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 970 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=912651

3. Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami korraldamise tingimused ja kord

SoM nr 82 16.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 972 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=913356

4. Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu*

SoM nr 77 15.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 967 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=912612

5. Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

SoM nr 78 15.06.2005 (RTL, 28.06.2005, 69, 968 )

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=912642

6. Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

VV nr 68 08.04.2005 (RTI, 14.04.2005, 20, 129)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=883646

Erakorralise meditsiini osakonna tegevusega seotud seadusandlus

1. Kiirabi rahastamise kord

SoM nr 104  25. 07. 2003 (RTL 2003, 89, 1326)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=613614

2. Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend

SoM nr 131 19.12. 2001 (RTL 2001, 139, 2061; 2002, 144, 2177)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=975205

3. Kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste kiirabialase koostöö kord

VVm nr 44     23. 01. 2002 ( RT I 2002, 12, 61)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=831199

4. Kiirabi osutajate valimiseks avaliku konkursi läbiviimise kord

SoM nr 132 15.11. 2002 (RTL  2002, 131, 1919)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=264680

5. Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord

SoM nr 133  19. 12. 2001 (RTL 2001, 139, 2062)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86964

6. Kiirabi osutamise lepingu tingimused ja sõlmimise kord

SoM nr 134  19.12. 2001 (RTL 2001, 139, 2063; 2003, 37, 539)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=552417

7. Riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide arvud

SoM nr 135  19. 12. 2001 (RTL 138, 2045)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86946

8. Tervishoiukorraldus hädaolukorras

VVm nr 222  10. 07. 2002 (RT I 2002, 62, 380)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=180135

9. Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele

VVm nr 166   20. 05. 2002 (RT I 2002, 43, 279)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=95290

Katastroofimeditsiini büroo tegevusega seotud seadusandlus

10. Erakorralise seisukorra seadus

RTI 1996, 8, 165; 2002, 57, 354; 62, 376; 63, 387

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=190234

11. Eriolukorra seadus

RTI 1996, 8, 164; 1999, 57, 598; 2002, 57, 354; 61, 375; 63, 387

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=189806

12. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

RTI 2003, 26, 160

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=924027

13. Päästeseadus

RTI 1994, 28, 424; 1996, 49, 953; 1998, 28, 355; 2000, 50, 316;

2001, 50, 283; 2002, 42, 267; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116 ja 118; 23, 143

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=834108

14. Riigireservi seadus

RTI 1994, 91, 1529; 1996, 48, 941; 49, 953; 1998, 60, 952; 2000, 95, 613; 2001, 26, 147; 100, 646; 2002, 53, 336; 63, 387; 2003, 13, 69

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=965672

15. Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimääruse, koosseisu ja esimehe    kinnitamine 

VVm nr 312 02. 10. 2001, RT I 2001, 80, 484; 2002, 15, 84; 84, 496; 2003, 26, 165

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=543059

16. Suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu

Siseministri määrus nr 60 26.05.1999 (RTL, 10.06.1999, 94, 1161)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=91117

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=590540

17. Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine

Siseministri määrus nr 55  12.05.2003 (RTL 2003, 61, 874)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=923952

18.  Maakonna ning linna ja valla riskianalüüsi metoodika

Siseministri määrus nr 78 26.06.2001 (RTL 2001, 82, 112; 2002, 78, 1203)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=189796

Järelevalve osakonna tegevusega seotud seadusandlus

1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

RTI 1999, 16, 273; 82, 749; 88, 803; 2001, 3, 10; 100, 648; 102, 671; 2002, 35, 219; 61, 375

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=924204

2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid

SoM  nr 16  16. 01. 2002 (RTL 2002, 18, 236; 2003, 22, 322)

3.  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

RTI 2003, 26, 160

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=924027

4.  Psühhiaatrilise abi seadus

RTI 1997, 16, 260; 1999, 31, 425; 2001, 50, 284; 53, 309 ja 336; 56, 350; 61, 375; 62, 377; 64, 392

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=924178

5.  Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 116  29.11.2001 (RTL 2001, 130, 1886)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86732

6. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded 

SoM  149  21.12.2001 (RTL 2002, 4, 41; 118, 1721; 2003, 36, 532)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=774796

7. Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

SoM  144  20.12.2001 (RTL 2002, 2, 21)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87013

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=828314

8. Tervishoiuteenuse osutamise kvaliteedile eksperdihinnangu andmise kord

SoM nr 118  27.09.2002 (RTL, 11.10.2002, 115, 1664)

Tervishoiuameti peadirektori käskkiri nr 1 16.01.2003 (Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni koosseis)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=747679

9. Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 25  25.01.2002 (RTL 2002, 25, 353)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=710908

10. Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

SoM nr 15  16.01.2002 (RTL 2002, 18, 235)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163409

11. Tervishoiustatistiliste aruannete vormid ning nende esitamise kord

SoM nr 158  28.12.2001 (RTL 2002, 8, 78; 2003, 13, 171)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=687177

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=852282

12. Töötajate tervisekontrolli kord

SoM nr 74  24.04.2003 (RTL 2000, 63, 996)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=574620

13. Taastusravi korraldamine

SoM nr 20  29.01.2001 (RTL 2001,........)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84520

14. Taastusravi tuusikute soetamine ning pensioniametitele ja    sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonnale eraldamine

SoM nr 67  08.04.2003  (RTL 2003, 49, 436)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=563785

Ravimid

1. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise, sellealase arvestuse ja aruandluse korra ning lähteainete nimekirjade kinnitamine

SoM nr 39  04.11.1997 (RTL 1997, 192/193, 1010; 1998, 362/363, 1536; 1999, 66, 860; 2002, 108, 1608; 2003, 79, 1162)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=905688

Ennetus ja profülaktika

1. Tervisekontroll nakkushaiguste leviku tõkestamiseks

SoM  nr  44  23.12.1997  (RTL 1998, 6/7, 48; 153/154, 576)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=22710

2. Kutsehaiguste loetelu

SoM nr  66  09.05.2005 (RTL 2000, 16, 1018)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=82571

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=900408

Keeleoskus

1. Kohustusliku eesti keele oskuse tasemete, eesti keele tasemeeksami eelsete konsultatsioonide ulatuse ja korra ning eesti keele oskuse tunnistuse vormi kinnitamine

RTI  1999, 66, 656

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=706102

Töötervishoiu osakonna tegevusega seotud seadusandlus

 1. Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta

VVm nr 214  22.07.1992 (RT I 1992, 34, 454; 1999, 12, 192; 2004, 40, 273 ja 274)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=755445

2. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses

VVm nr 377 08.12.1999  (RTI 1999, 94, 838)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=77963

3. Tegevusaladele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

VVm nr 402 21.12.1999 (RTI 1999, 100, 881) 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=78045

4. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord

VVm nr 12  11.01.2000 (RTI 2000, 4, 29)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=71694

5. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

VVm nr 13 11.01.2000 (RT I 2000, 4, 30; 2003, 89, 596)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=692896

6. Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

VVm nr 32  02.02.2000 (RT I 2000, 10, 62)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=71759

7. Kantserogeensete ja mutageensete ainete kasutamisel esitatavad nõuded töökohal

VVm nr 51  15.02.2000 (RT I 2000, 12, 84) 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=975539

8. Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

VVm nr 144 05.05.2000 (RT I  2000, 38, 234)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=71985

9. Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

VVm nr 193  20.06.2000 (RT I 2000, 49, 309)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72095

10. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

VVm  nr 362  15.11.2000 (RT I 2000, 86, 556)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72421

11. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks

VVm nr 50 07.02.2001 (RT I 2001, 17, 18)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72741

12. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

VVm nr 105  20.03.2001 (RT I 2001, 30, 166) 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72838

13. Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

VVm nr 173 17.05.2001 (RT I 2001, 47, 263)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72944

14. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

VVm nr 293 18.09.2001 (RT I 2001, 77, 460)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=73153

15. Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord

VVm nr 54  25.01.2002 (RT I 2002, 15, 83)  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=823671

16. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord

VVm nr 146 13.05.2003 (RT I 2003, 42, 289)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=582173

17. Töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatud

VVm nr 171  30.04.2004 (RT I 2004, 40, 273)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=750879

18. Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

VVm nr 223 18.06.2004 (RT I 2004, 51, 358) 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=774364

19. Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine

SoM nr 82  13.12.1999 (RTL 2000, 6, 63) 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=81146

20. Kutsehaiguste loetelu

SoM nr 66  09.05.2005 (RTL 2005, 51, 722) 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=897867

21. Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus

SoM nr 58  14.09.2000 (RTL 2000, 101, 1589) 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=83398

22. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord

SoM nr 80 14.12.2000 (RTL 2000, 136, 2157; 2001, 35, 469) 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=23105

23. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

SoM nr 26  27.02.2001 (RTL 2001, 35, 468)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=84808

24. Töötervishoiuteenuste osutamiseks tegevusloa taotlemise ja andmise kord

SoM nr 53  17.05.2001 (RTL 2001, 63, 865)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85332

25. Töötajate tervisekontrolli kord

SoM nr 74 24.04.2003 (RTL 2003, 56, 816)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=574620

26. Töötervishoiuspetsialistide tööülesanded töötervishoiuteenuse osutamisel

SoM nr 89 20.06.2003 (RTL 2003, 79, 1160)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=602107

27. Töötervishoiuteenuse osutaja registreerimistaotluses ja registreerimistõendis esitatavad andmed ning registreerimistaotlusele lisatavad dokumendid

SoM nr 90 20.06.2003 (RTL 2003, 79, 1161)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=808943

28. Töötervishoiu Keskuse tegevuse lõpetamine

SoM nr 98 28.07.2004 (RTL 2004, 104, 1688)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=788089Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684