TUBAKASEADUS

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. juuli 2000. a otsusega nr 875

TUBAKASEADUS
Vastu võetud 19. juunil 2000. a

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Tubakaseadus sätestab nõuded tubakatootele, selle müügipakendile, käitlemisele ja tarbimisele, samuti järelevalve seaduse täitmise üle ning vastutuse seaduse rikkumise eest esmase eesmärgiga tagada inimese tervise kaitse.

§ 2. Mõisted

Käesoleva seaduse mõistes on:
1) tubakatoode - suitsetamistubakas, sigaretid, paberossid, sigarid ja sigarillod, nuusktubakas, närimistubakas ja muud tubakatooted tubakaaktsiisi seaduse (RT I 1994, 54, 901; 93, 1572; 1996, 87, 1543; 1997, 77, 1316; 1998, 110, 1810; 1999, 56, 589; 84, 763; 2000, 40, 253) mõistes;
2) suitsuvaba tubakatoode - tubakatoode, mis tarbimisel eesmärgipärasel viisil ei tekita suitsu;
3) müügipakend - müügipakend pakendiseaduse (RT I 1995, 47, 739; 1997, 53, 836) mõistes;
4) käitlemine - tubakatoote tootmine, pakendamine, hoidmine, ladustamine, edasitoimetamine, sisse- ja väljavedu, müügile pakkumine ning müük või muul viisil tarbijale või teisele käitlejale üleandmine;
5) sissevedu - tubakatoote sissevedu Eesti tolliterritooriumile tolliseaduses (RT I 1998, 3, 54; 1999, 86, 782; 90, õiend; 97, 859; 102, 907) sätestatud tolliprotseduuriga «import vabaks ringluseks»;
6) väljavedu - tubakatoote väljavedu Eesti tolliterritooriumilt tolliseaduses sätestatud tolliprotseduuriga «eksport»;
7) tootja asukohamaa - riik, kus leidis aset tubakatoote pakendamine müügipakendisse.

2. peatükk
TUBAKATOOTE KÄITLEMINE

§ 3. Nõuded müügipakendile

(1) Kui tubakatoode on toodetud Eestis või Eestisse sisse veetud, välja arvatud käesoleva seaduse § 8 lõikes 4 toodud juhul, peab käideldava tubakatoote müügipakendile olema trükitud või kinnitatud:
1) terviseohu hoiatus;
2) teave müügipakendis sisalduva tubakatoote kohta (tubakatoote nimetus, kogus, mentoolisisaldus selle olemasolul ja filtri puudumine sigarettide puhul);
3) sigarettide puhul nende nikotiini- ja tõrvasisaldus;
4) identifitseerimist võimaldav tootepartii number või tootmise kuupäev;
5) tootja nimi ja asukohamaa, litsentsi alusel valmistatud tubakatoote puhul täiendavalt litsentsi valdaja nimi ja asukoht;
6) muu seadusega kehtestatud märgistus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-5 sätestatud kirjed peavad olema sigarettide ja paberosside müügipakendil trükitult.

(3) Tubakatoote müügipakendil ei tohi kasutada toiduainete ja lastekaupadega sama kaubamärki. Pakendi märgistus ja kuju ei tohi eksitada tarbijat selle sisu suhtes.

(4) Kohustuslikele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoode kuulub erikonfiskeerimisele.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatu ei kehti füüsilise isiku suhtes, kes hoiab, ladustab või toimetab edasi kohustuslikele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodet enda tarbeks alla olulise koguse. Oluline kogus on kogus, mis ületab füüsilise isiku poolt tollieeskirjades ettenähtud korras sisse vedada lubatud tubakatoote kogust.

(6) Kui füüsiline isik hoiab, ladustab või toimetab edasi kohustuslikele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoodet enda tarbeks olulises koguses, loetakse tema tegevust kohustuslikele nõuetele mittevastavas müügipakendis tubakatoote hoidmiseks, ladustamiseks või edasitoimetamiseks edasiandmise eesmärgil.

§ 4. Terviseohu hoiatus

(1) Suitsetatava tubakatoote müügipakendil peab olema terviseohu hoiatuse eestikeelne tekst järgmisel kujul:

«SUITSETAMINE KAHJUSTAB TERVIST!».

(2) Närimistubakatoote müügipakendil peab olema terviseohu hoiatuse eestikeelne tekst järgmisel kujul:

«TUBAKA PRUUKIMINE PÕHJUSTAB VÄHKTÕBE!».

(3) Terviseohu hoiatuse tekst peab:
1) hõlmama vähemalt 4 protsenti sigareti müügipakendi esi- ja tagapinnast ning vähemalt 1 protsent muu tubakatoote müügipakendi kogupinnast;
2) asetsema tsellofaan- või kileümbrise all selle olemasolul;
3) olema selgelt nähtav, loetav ja kontrastselt eristatav tubakatoote müügipakendi taustast;
4) olema paigutatud selliselt, et see ei saaks vigastada pakendi avamisel.

§ 5. Sigarettide tõrva- ja nikotiinisisaldus

(1) Sigarettide tõrvasisaldus on anhüdraatse nikotiinivaba suitsu toorkondensaadi sisaldus, mis peab olema väljendatud milligrammides ümardatult lähima täisarvuni eestikeelse tekstina järgmisel kujul: «tõrva ... mg».

(2) Sigarettide nikotiinisisaldus on nikotiinsete alkaloidide sisaldus, mis peab olema väljendatud milligrammides, ümardatult kümnendikeni eestikeelse tekstina järgmisel kujul: «nikotiini ...,... mg».

(3) Käideldavad sigaretid, välja arvatud käesoleva seaduse § 8 lõikes 4 toodud juhul, ei tohi sisaldada tõrva üle 12 mg ja nikotiini üle 1,2 mg sigareti kohta.

(4) Teave sigarettide tõrva- ja nikotiinisisalduse kohta peab hõlmama vähemalt 4 protsenti sigareti müügipakendi külgserva pinnast.

§ 6. Tubakatoote koostise kontroll

Käideldavate sigarettide, välja arvatud käesoleva seaduse § 8 lõikes 4 toodud juhul, tõrva- ja nikotiinisisalduse mõõtmise korra ja tasumäärad kehtestab sotsiaalminister.

§ 7. Tubakatoote käitlemise tegevusluba

(1) Tubakatoote käitlemise tegevusloa (edaspidi tegevusloa) eesmärk on tubakatoote turu reguleerimine, ausa konkurentsi ja maksude laekumise tagamine.

(2) Tubakatoote tootmine, hulgimüük ning sisse- ja väljavedu on lubatud ainult äriregistrisse kantud ettevõtjal tegevusloa alusel.

(3) Tegevusloa liigid on:
1) tubakatoote tootmise tegevusluba;
2) tubakatoote hulgimüügi tegevusluba;
3) tubakatoote sisse- ja väljaveo tegevusluba.

(4) Tegevusloa annab välja, muudab ja tunnistab kehtetuks majandusminister.

(5) Tegevusloa väljaandmine ja muutmine otsustatakse 30 päeva jooksul pärast vastava taotluse esitamist. Lahendist teavitatakse taotluse esitajat.

(6) Tegevusloale märgitakse:
1) tegevusloa registreerimise number ja väljaandmise kuupäev;
2) tegevusloa kehtivusaeg;
3) tegevusloa saanud ettevõtja nimi ja postiaadress;
4) ettevõtja registrikood;
5) tegevusloaga lubatud tegevus vastavalt käesolevale seadusele;
6) kõikide tootmishoonete ja ladude aadressid;
7) viide tegevusloa väljaandnud asutusele ja selle asutuse pitsati jäljend;
8) majandusministri või tema ülesandeid täitva ministri nimi ja allkiri.

§ 8. Tegevusloa ulatus

(1) Käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevusluba annab ühtlasi õiguse selle loa alusel toodetud tubakatoote hulgimüügiks ja väljaveoks. Käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktis 3 nimetatud tegevusluba annab ühtlasi õiguse selle loa alusel sisseveetud tubakatoote hulgimüügiks.

(2) Tegevusluba omav ettevõtja võib tegutseda vaid tegevusloale kantud tegevuskohas. Tegutsemist väljaspool tegevusloale kantud tegevuskohta loetakse tegutsemiseks ilma tegevusloata. Eeltoodu ei kehti hulgimüüja suhtes, kes pakub müügiks või müüb tubakatoodet jaemüüjale viimase tegevuskohas, kui hulgimüüja poolt jaemüügiks pakutava või müüdava tubakatoote ladustamine toimub hulgimüüja tegevusloale kantud tegevuskohas.

(3) Kui ettevõtja sama liiki tegevus toimub mitmes tegevuskohas, antakse talle välja üks tegevusluba, kuhu on kantud kõik tegevuskohad.

(4) Tegevusloata on lubatud tubakatoote sisse- ja väljavedu vähemalt 18-aastase reisija poolt tollieeskirjades ettenähtud korras ja koguses.

§ 9. Tegevusloa kehtivus

Tegevusluba antakse välja kuni kolmeks aastaks.

§ 10. Tegevusloa avalikustamine

Tubakatoote hulgimüügikohas peab asuma nähtaval kohal kehtiv tegevusluba või selle koopia, mille on kinnitanud Majandusministeerium.

§ 11. Tegevusloa väljaandmine

Tegevusloa saamiseks tuleb selle väljaandjale esitada:
1) taotlus, milles muu hulgas on kirjas iga tegevuskoha aadress ja antud tegevuse eest vastutava isiku nimi, ametinimetus ning kontaktandmed;
2) äriregistrikaardi koopia;
3) Maksuameti kohaliku asutuse õiend maksuvõlgnevuste puudumise kohta või tema nõusolek tegevusloa väljaandmiseks, kui ettevõtjal on maksuvõlg ja selle tasumine on ajatatud ning ettevõtja täidab maksuvõla tasumise ajakava, samuti juhul, kui ettevõtja ei ole tegutsenud, kuid on registreeritud maksumaksjate ja maksu kinnipidajate riiklikus registris;
4) Päästeameti kohaliku asutuse õiend tootmiseks, samuti tooraine või valmistoodangu ladustamiseks kasutatavate ruumide tuleohutusnõuetele vastavuse kohta - käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevusloa väljaandmisel;
5) koopiad dokumentidest, mis kinnitavad tootmiseks kasutatavate ruumide ja tehniliste vahendite kasutamise õigust - käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevusloa väljaandmisel;
6) Tolliameti õiend maksuvõlgnevuse puudumise kohta - käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevusloa väljaandmisel;
7) käidelda soovitava tubakatoote müügipakendi kaubamärgiõiguse nõuetega kooskõlas olevad kavandid - käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevusloa väljaandmisel;
8) käidelda soovitava tubakatoote päritolu tõendavate kokkulepete, volikirjade või muude dokumentide koopiad - käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevusloa väljaandmisel;
9) Tervisekaitseinspektsiooni õiend tootmiseks kasutatavate ruumide ja tehniliste vahendite tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta - käesoleva seaduse § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevusloa väljaandmisel;
10) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

§ 12. Tegevusloa väljaandmisest keeldumine

Tegevusloa väljaandmisest keeldutakse:
1) isikule, kelle tegevusluba on tunnistatud kehtetuks käesoleva seaduse § 15 lõike 2 või 3 alusel, kusjuures on keelatud anda välja uut mis tahes liiki tegevusluba ühe aasta jooksul, alates eelmise tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumisest;
2) kui tegevusloa taotleja ei esita käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud dokumente või esitab tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

§ 13. Tegevusloa väljaandjale andmete muutumisest teatamise kohustus

Tegevusloaga lubatud tegevuse eest vastutava isiku nime, ametinimetuse või kontaktandmete muutumisest peab tegevusloa omaja teavitama tegevusloa väljaandjat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul.

§ 14. Tegevusloa muutmine

(1) Tegevusluba kuulub muutmisele tegevusloa omaja taotluse alusel tegevusloale kantud andmete muutumisel.

(2) Tegevusluba omava äriühingu ühinemisel või jagunemisel lähevad tegevusloas ettenähtud õigused äriühingu ühinemisel ühendavale äriühingule ja äriühingu jagunemisel sellele äriühingule, millele jääb jaguneva äriühingu tegevuskoht.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel annab tegevusloa väljaandja lõivuvabalt välja uue sama liiki tegevusloa muudetava tegevusloa kehtivusajaga, kusjuures tegevusloa väljaandjal on õigus nõuda käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud asjakohaste dokumentide esitamist.

(4) Tegevusloa muutmisest keeldutakse, kui tegevusloa muutmist taotlev ettevõtja ei esita tegevusloa väljaandjale viimase poolt nõutud dokumenti või esitab tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

§ 15. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Tegevusloa väljaandja peab tegevusloa tunnistama kehtetuks, kui seda taotleb tegevusloa omaja.

(2) Tegevusloa väljaandja võib tunnistada tegevusloa kehtetuks, kui tegevusloa omaja või tema töötaja on tegevusloaga lubatud tegevusalal:
1) eiranud käesoleva seadusega tubakatootele või selle müügipakendile kehtestatud nõudeid;
2) eiranud käesoleva seaduse § 8 lõikes 2 sätestatut;
3) eiranud käesoleva seaduse §-s 13 sätestatut;
3) eiranud käesoleva seaduse § 17 lõikes 3 sätestatut;
4) eiranud maksuseadusi;
5) esitanud tegevusloa väljaandmise või muutmise taotlemisel tegevusloa väljaandjale tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

(3) Täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudele võib tegevusloa väljaandja tunnistada tegevusloa kehtetuks, kui tegevuskohas on hoitud või ladustatud kohustuslikele nõuetele mittevastavas müügipakendis või võltsitud maksumärgiga märgistatud tubakatoodet, sõltumata selle tubakatoote kuuluvusest või kogusest.

(4) Otsus tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta tuleb teha viie tööpäeva jooksul vastava taotluse laekumise või muude tegevusloa kehtetuks tunnistamisele viitavate asjaolude teatavaks saamise päevast arvates.

(5) Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus jõustub viiendal päeval selle tegemise päevast arvates.

(6) Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsusest teavitatakse tegevusloa omajat, samuti Maksuametit, Tarbijakaitseametit, Politseiametit ja Tolliametit kohe kirjalikult.

(7) Tegevusloa kehtetuks tunnistamine laieneb kõigile tegevusloale kantud tegevuskohtadele. Seejuures ei ole oluline, kas tegevusloa kehtetuks tunnistamise aluseks olev õiguserikkumine fikseeriti antud tegevuskohaga seoses või mitte.

(8) Tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral selle tegevusloa väljaandmisel tasutud riigilõivu osas tagasimakseid ei tehta.

§ 16. Tubakatoote jaemüük

(1) Tubakatoote jaemüük on lubatud kohaliku omavalitsuse täitevorgani poolt määratletud asukohas paiknevale jaemüügikohale antud tegutsemisloa (kauplemisloa) alusel, millel on märge tubakatoote jaemüügi lubamise kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kehtiv kauplemisluba või selle väljaandja poolt kinnitatud koopia peab olema asetatud müügikohas nähtavale kohale.

(3) Tubakatoote müügihind peab olema asetatud müügikohas nähtavale kohale koos kaubanäidisega või märgitud menüüsse.

§ 17. Tubakatoote käitlemise nõuded ja piirangud

(1) Tubakatoote müük on keelatud:
1) alla 18-aastasele füüsilisele isikule (edaspidi alaealisele), kusjuures müüjal on sellekohase kahtluse korral kohustus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ja keelduda tubakatoote müümisest eelnimetatud dokumendi mitteesitamisel;
2) alaealise poolt;
3) kui tubakatoote kohta puudub selle tootepartii numbrit või tootmise kuupäeva ja kaubadeklaratsiooni numbrit sisaldav saatedokument;
4) müügiautomaadist;
5) ruumides ja territooriumil, kus asuvad tervishoiu-, õppe- ja spordiasutused või -rajatised;
6) sigarettide puhul väiksemas koguses kui 20 sigaretti mahutavas müügipakendis;
7) tükikaupa (välja arvatud sigarid), lahtiselt kaalu järgi või avatud müügipakendist.

(2) Alaealisele on keelatud tubakatoote mis tahes viisil pakkumine.

(3) Tubakatoote tegevusloa alusel sisse- või väljaveo, samuti hulgimüügi korral tasutakse selle tubakatoote eest ostja pangakontolt müüja pangakontole sularahata arvelduse korras.

(4) Suitsuvaba tubakatoote, välja arvatud närimistubaka käitlemine on keelatud.

(5) Tubakatoote tootmiseks kasutatavad ruumid ja tehnilised vahendid peavad olema tubakatoote tootja ainukasutuses.

(6) Keelatud on sisse vedada tubakatooteid, mille müügipakendilt on eemaldatud või rikutud algne tootjapoolne kile- või tsellofaanümbris.

(7) Tubakatoodet tohib müügile võtta vaid kehtivat tegevusluba omavalt ettevõtjalt.

(8) Tubakatoote sisse- või väljaveo kohta koostatavas kaubadeklaratsioonis peab olema lisaks muudele õigusaktides sätestatud nõuetele märgitud selle tubakatoote tootepartii number või tootmise kuupäev, samuti tubakatoote nimetus.

3. peatükk
SUITSETAMISKOHTADELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 18. Suitsetamise piirangud

(1) Suitsetamine on keelatud:
1) tervishoiuasutuses ja selle piiritletud territooriumil;
2) õppeasutuses ja laste hoolekandeasutuses ning nende piiritletud territooriumil;
3) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuses;
4) kultuurihoones ja -rajatises;
5) spordihoones ja -rajatises;
6) kaubandus-, tootmis- ja teenindusettevõttes, välja arvatud toitlustus- ja majutusettevõttes;
7) tunnelis, reisijate ootesaalis ja reisijaid vedavas ühissõidukis;
8) korterelamu ühises kasutuses olevates koridorides ja trepikodades;
9) eluruumi üürnike ühises kasutuses olevates ruumides omaniku nõudmisel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohtades eraldab omanik, valdaja või tööandja vajaduse ja võimaluse korral tähistatud spetsiaalse ruumi või ala suitsetamiseks.

(3) Alaealisel on tubakatoote tarbimine keelatud.

(4) Suitsetamise reguleerimisel toitlustus- ja majutusettevõttes tuleb lähtuda järgmistest nõuetest:
1) külastajatele ettenähtud ühe teenindusruumiga ettevõttes peab olema külastajatele nähtav ja arusaadav teave, kus suitsetamine on lubatud või keelatud;
2) külastajatele ettenähtud kahe ja enama teenindusruumiga ettevõttes peab suitsetamise lubamisel osa ruumidest olema eraldatud ja tähistatud suitsetajatele ning suitsetamine teistes ruumides on keelatud.

§ 19. Eraldatud suitsetamisruumile ja -alale esitatavad nõuded

(1) Suitsetamisruum peab olema alarõhuline. Õhu väljatõmme peab olema ruumis vähemalt 8,4 l/s ruutmeetri kohta. Ruumi mittekasutamisel võib õhu väljatõmmet vähendada 25 protsendini normaalõhuvahetusest.

(2) Suitsetamisruumi õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem peab olema iseseisev ja pidev või ühendatud teiste pidevalt toimivate õhu väljatõmbesüsteemidega eraldi püstiku abil.

(3) Suitsetamisala eraldamine on lubatud ventilatsioonisüsteemiga varustatud siseruumides. Ala ventilatsioonisüsteem peab tagama õhu liikumise mittesuitsetamisalalt tähistatud suitsetamisalale ja sealt otse väliskeskkonda.

4. peatükk
JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

§ 20. Järelevalve teostajad

Käesoleva seaduse nõuetest kinnipidamise üle teostavad järelevalvet:
1) suitsetamise piirangutest ja suitsetamisruumile ning -alale kehtestatud nõuetest kinnipidamise üle - politseiametnikud (välja arvatud kaitsepolitseiametnikud), tervishoiuametnikud ja tööinspektsiooni ametnikud;
2) turujärelevalve osas - tarbijakaitseametnikud, politseiametnikud (välja arvatud kaitsepolitseiametnikud), maksuametnikud ja kohaliku omavalitsuse volikogu poolt volitatud ametnikud;
3) tubakatoote sisseveol müügipakendi käesoleva seaduse §-des 3-5 sätestatud nõuetele vastavuse osas - tolliametnikud.

§ 21. Järelevalvet teostavate ametiisikute pädevus

Järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
1) kontrollida käesoleva seaduse nõuetest kinnipidamist takistamatult ja ette teatamata;
2) siseneda tubakatoote käitleja territooriumile, hoonesse, rajatisse, ruumi või avada tema veovahendeid;
3) nõuda tubakatoote käitlemist puudutavate dokumentide kohest esitamist, neid kohapeal kontrollida, saada dokumendi ärakirja või väljavõtet, võtta võetuse protokolliga ära asja õigeks lahendamiseks tähtsust omavaid dokumente;
4) võtta laboriuuringuteks tubakatootest tasuta proove;
5) käesoleva seaduse rikkumise korral plommida või pitseerida tubakatoote hoiukoht või veo vahend või teostada tubakatoote võetus;
6) menetleda käesoleva seaduse eiramisega seotud kriminaalasju või haldusõiguserikkumise asju eriseadustega sätestatud korras;
7) teha ettepanek tubakatoote käitlemise õigust andva dokumendi kehtetuks tunnistamiseks.

§ 22. Füüsilise isiku vastutus

(1) Käesoleva seaduse nõuete rikkumise eest kannab füüsiline isik distsiplinaar-, tsiviil-, haldus- või kriminaalvastutust seadusega ettenähtud korras.

(2) Füüsilisele isikule käesoleva seaduse nõuete rikkumise eest kohaldatav kriminaal- või haldusvastutus ei välista haldusvastutuse kohaldamist asjakohasele juriidilisele isikule.

§ 23. Juriidilise isiku vastutus

(1) Juriidilise isiku poolt käesolevas seaduses tubakatoote käitlemisele sätestatud nõuete eiramise eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel, - määratakse rahatrahv 25 000 kuni 250 000 krooni ning erikonfiskeeritakse õiguserikkumise vahetuks objektiks olnud tubakatoode olenemata selle kuuluvusest või kogusest.

(2) Juriidilise isiku poolt:
1) suitsetamisele kehtestatud piirangutest mittekinnipidamise või
2) suitsetamisruumile ja -alale kehtestatud nõuetest mittekinnipidamise või
3) alaealise tubakatootega kauplema lubamise või
4) alaealisele tubakatoote müügi eest - määratakse rahatrahv 1000 kuni 10 000 krooni.

§ 24. Menetlus juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asjas

(1) Käesoleva seaduse §-s 23 nimetatud haldusõiguserikkumiste asjas on protokolli koostamise õigus käesoleva seaduse §-s 20 nimetatud ametiisikutel.

(2) Käesoleva seaduse § 23 lõikes 1 nimetatud haldusõiguserikkumise asja arutab halduskohtunik ja lõikes 2 nimetatud haldusõiguserikkumise asja arutavad haldusõiguserikkumiste seadustiku (RT 1992, 29, 396; RT I 1999, 41, 496; 45, õiend; 58, 608; 60, 616; 87, 792; 92, 825; 95, 843; 2000, 10, 58; 25,141; 28,167; 29, 169; 40, 247; 49, 301 ja 305; 51, 321; 54, 346, 348 ja 351; 55, 361) § 189 lõike 2 punktis 1, § 200 lõikes 2, § 205 lõikes 3 või § 207 lõikes 2 nimetatud ametiisikud.

(3) Juriidilise isiku haldusõiguserikkumise asja menetlus, kaasa arvatud karistuse määramine ja vaidlustamine ning jõustunud halduskaristuse täitmine, toimub haldusõiguserikkumiste seadustikus ja täitemenetluse seadustikus (RT I 1993, 49, 693; 1997, 43/44, 723; 1998, 41/42, 625; 51, 756; 61, 981; 103, 1695; 1999, 18, 302; 27, 380; 95, 845; 2000, 28, 167; 35, 222) ettenähtud korras, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.

(4) Rahatrahv, mis on määratud juriidilisele isikule kohaliku omavalitsuse volikogu poolt volitatud ametniku poolt koostatud haldusõiguserikkumise protokolli alusel, laekub haldusõiguserikkumise koha järgse kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

§ 25. Juriidilise isiku haldusõiguserikkumise protokoll

(1) Haldusõiguserikkumise protokolli märgitakse:
1) protokolli koostamise aeg ja koht;
2) asutuse nimetus ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse;
3) protokolli koostanud isiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
4) haldusõiguserikkuja nimi ja aadress;
5) haldusõiguserikkuja esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
6) haldusõiguserikkumise aeg, koht ja kirjeldus;
7) viide seadussättele, mis näeb ette vastutuse selle haldusõiguserikkumise eest;
8) haldusõiguserikkuja esindaja seletus;
9) märge, et haldusõiguserikkuja esindajale on tutvustatud tema õigust kasutada õigusabi;
10) muud haldusõiguserikkumise asja õigeks lahendamiseks vajalikud andmed.

(2) Haldusõiguserikkumise protokollile kirjutavad alla selle koostanud ametiisik ja haldusõiguserikkuja esindaja.

(3) Kui haldusõiguserikkuja esindaja keeldub haldusõiguserikkumise protokollile alla kirjutamast, teeb protokolli koostaja selle kohta protokolli vastava kande. Haldusõiguserikkumise protokollile lisatakse haldusõiguserikkuja esindaja kirjalikud märkused protokolli kohta, samuti protokollile allakirjutamisest keeldumise motiivid.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 26. Tarbijakaitseseaduse muutmine

Tarbijakaitseseaduses (RT I 1994, 2, 13; 1999, 35, 450; 102, 907; 2000, 40, 252) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «tubaka ja tubakatoodete sisse- ja väljaveo, tootmise ning müügi eeskirjad,»;

2) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõnad «§ 15 punktides 1 ja 2» sõnadega «§ 15 1. lõike punktides 1 ja 2»;

3) paragrahvi 17 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «ja käesoleva seaduse §-s 171»;

4) paragrahvi 17 lõigetest 2, 3 ja 4 jäetakse välja sõnad «, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 171 sätestatud juhud,»;

5) paragrahv 171 tunnistatakse kehtetuks;
6) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ning §-s 171»;

7) paragrahvi 18 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 181 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Tubakaaktsiisi seaduse muutmine

Tubakaaktsiisi seaduses (RT I 1994, 54, 901; 93, 1572; 1996, 87, 1543; 1997, 77, 1316; 1998, 110, 1810; 1999, 56, 589; 84, 763; 2000, 40, 253) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 1 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Maksumärkide ostmise õigus on ettevõtjal, kes omab tubakatoote tootmise tegevusluba või tubakatoote sisse- ja väljaveo tegevusluba.»;

3) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «tegevuslitsentsi omavad ettevõtted» sõnadega «tegevusluba omavad ettevõtjad»;

4) seaduse lisa punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2000, 5, 32; 10, 58; 19, 117; 26, 150; 29, 168 ja 169; 39, 237) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 183 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «tubakatoodete ning»;

2) paragrahvi 183 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «tubakatoodete tootmiseks, vahendamiseks ja hulgimüügiks ning»;

3) paragrahvi 183 täiendatakse lõikega 315 järgmises sõnastuses:

« (315) Tubakatoote käitlemise tegevusloa väljaandmise eest tasutakse riigilõivu järgmistes määrades:
1) tubakatoote tootmise tegevusloa puhul 20 000 krooni ühe aasta kohta;
2) tubakatoote hulgimüügi tegevusloa puhul 20 000 krooni ühe aasta kohta;
3) tubakatoote sisse- ja väljaveo tegevusloa puhul 20 000 krooni ühe aasta kohta.»

§ 29. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 4 lõige 2 jõustub ühe aasta möödumisel seaduse jõustumise päevast.

(3) Käesoleva seaduse § 5 lõige 3 jõustub kahe aasta möödumisel seaduse jõustumise päevast.

(4) Käesoleva seaduse § 19 lõiked 1 ja 2 jõustuvad kolme aasta möödumisel ja § 19 lõige 3 jõustub ühe aasta möödumisel seaduse jõustumise päevast.

(5) Enne käesoleva seaduse jõustumist Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras tubakatoote tootmiseks, sisseveoks, väljaveoks või hulgimüügiks välja antud tegevuslitsents, mille kehtivus lõpeb 2001. aasta 1. aprillil või varem, kehtib sellel märgitud tähtpäeva saabumiseni.

(6) Enne käesoleva seaduse jõustumist Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras tubakatoote tootmiseks, sisseveoks, väljaveoks või hulgimüügiks välja antud käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetamata tegevuslitsents kehtib kuni 2001. aasta 1. aprillini. Selle tegevuslitsentsi omajale annab majandusminister senikehtinud tegevuslitsentsi asemel kuni 2001. aasta 1. aprillini välja lõivuvabalt vastavat liiki tegevusloa tegevuslitsentsi kehtivusajaga, kui ettevõtja esitab käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud asjakohased dokumendid.

Riigikogu esimees Toomas SAVI


Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684